Profesorul universitar emerit doctor inginer Marin Trusculescu

TrusculescuProfesorul universitar emerit doctor inginer Marin Truşculescu s-a născut la 4 septembrie 1926 în satul Bâltanele, comuna Tâmna, judeţul  Mehedinţi. A urmat şcoala primară în comuna natală şi apoi cursurile secundare  la Liceul “Traian” din Turnu-Severin (1939-1947). A continuat studiile superioare la Facultatea de Mecanică de la Şcoala Politehnică (azi  Universitatea Politehnică) Timişoara şi a primit titlul de Inginer mecanic, specializare Transporturi terestre (1947 – 1951). A făcut ca bursier specializarea în Metalurgie Fizica la Centre Nationale de Recherhes Metalurgiques Liege – Belgia (1965).

A sustinut doctoratul (1967) şi a primit titlul de Doctor inginer  în Ştiinţa materialelor, susţinând teza “Studiul comportării oţelurilor cu 9% Ni şi 4% Co la temperaturi  joase”. A lucrat în producţie în domeniul autovehicolelor de transport terestru ca inginer, şef de secţie tehnică, director (1952 – 1960). A lucrat în învăţământul profesional ca pedagog şi profesor (1947 – 1952) şi în învăţământul superior la Facultatea de Mecanică, parcurgând toate treptele didactice, de la asistent la profesor universitar (1953 – 1995), profesor consultant la Universitatea Politehnică din Timişoara (1995 – 2011), conducător al activităţii de pregătire prin doctorat (1974-2013) şi a acordat 20 de titluri de doctor inginer în Ştiinta şi Ingineria Materialelor.

A condus activitatea catedrelor Tehnologia Construcţiilor de Maşini (1977 – 1985), catedra de Ştiinta materialelor şi Tratamente Termice (1991 – 1995). Ca şef de catedră a condus activitatea Atelierelor şcoală şi de prototipuri de la Institutul Politehnic Timişoara (1970 – 1975), în calitate de director. A activat ca cercetător ştiintific şi ca director la Filiala Prelucrări Metalurgice a Institutului de Cercetări Metalurgice din Bucureşti (ICEM), organizată în colaborare cu Institutului Politehnic din  Timişoara şi s-a preocupat de Metalurgia din  Banat şi Oltenia (1977 – 1998).

De asemenea a activat ca secretar al comisiei Ştiinţa Materialelor de la Ministerul Învăţământului şi Educaţiei (1970- 1975), a condus activitatea comisiei de  Ştiinţa Materialelor de la Filiala din Timişoara  a Academiei  Române (1978-2013). A condus activitatea Filialei din Timiţoara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România în caliate de membru titular şi de preşedinte (1988-2013 ).

A fost distins cu Medalia Muncii clasa a III-a (1970), cu premiul  Ministerului Învăţământului pentru cercetarea Metalelor Amorfe (1988) şi cu premiul AGIR pentru cercetare ştiinţifică (1997). A publicat manuale, tratate şi articole ştiinţifice în edituri de prestigiu şi reviste de specialitate. Are publicate 35 cărţi de specialitate în domeniul Metalurgiei Fizice.

Trusculescu1Enumerăm câteva titluri: “Studiul metalelor” (1972 şi 1977), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, “Oţeluri inoxidabile şi refractare” (1983), Editura Facla, Timişoara), “Metale Amorfe” (1988) Editura Tehnică,  Bucureşti, “Materialotehnica” – 4 volume (2003 – 2009), Editura Politehnică, Timişoara, “Materials Hanbook” (2006 Editura Politehnică, Timişoara, “Contribution a l’etude du traitement thermic et de proprietes mecanique d’acier a 9%  NI et 4% Co” (1996), Academia RSR şi CNRM Liege (diferite edituri).

Trusculescu2A publicat 200 de articole ştiinţifice în reviste din ţară şi străinătate privind oţelurile criogenice,  oţelurile speciale, metale amorfe, analize structurale şi tratamente termice în volum şi de suprafaţă, maşini termice, tribologie, laboratoare de analize şi încercări mecanice. Are o deosebită contribuţie ştiinţifică reprezentată şi prin 5 brevete şi la rezolvarea a 100 de contracte de cercetare aplicate în fabrici şi uzine metalurgice şi termoenergetice. A avut competenţe în microscopie  electronică, analize cu raze penetrante, tratamente termice şi ingineria suprafeţelor, expertizarea avariilor şi a accidentelor de circulatie.

Din 2011 a fost conducător de doctorat la Universitatea Politenică din Timişoara. Activitatea didactică a profesorului Marin Truşculescu a cuprins discipline tehnologice, discipline de tratamente termice, discipline de ştiinţa materialelor şi a fost foarte variata. Prin munca perseverentă, tenace şi cu multă dăruire, profesorul Marin Truşculescu a contribuit în mod substanţial la dezvoltarea Ştiinţei Materialelor la Timişoara şi în ţară. Munca şi talentul său de pedagog au contribuit la formarea multor generaţii de specialişti (36 la număr) care poartă cu cinste făclia stiintei românesti. Calităţile sale umane şi organizatorice remarcabile au contribuit hotărâtor la desemnarea ca şef al Catedrei de Tehnologia onstrucţiilor de maşini (1977-1984) şi al Catedrei de Ştiinţa materialelor şi tratamente termice (1990-1995).

În calitate de conducător de doctorat a îndrumat peste 20 de cercetători care astăzi constituie un corp de elită al Şcolii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor din zona de vest a României şi nu numai. În întreaga sa activitate, profesorul Marin Truşculescu a luptat pentru crearea de colective de cercetare. Astfel, a organizat şi condus Filiala de prelucrări metalurgice a ICEM Bucureşti, fiind membru în Consiliul ştiinţific al institutului amintit (din 1977 până în 1997), detinând functia de director al Departamentului VII Timişoara. Ca secretar al Comisiei de Metalurgie organizată în cadrul Ministerului Învăţământului a promovat orientarea planurilor de învăţământ şi direcţiilor de cercetare, care au fost însuşite de factorii de răspundere ai învăţământului din domeniul metalurgic. Totodată, a luptat pentru înfiinţarea şi organizarea în cadrul Catedrei de ştiinţa materialelor a noi laboratoare de cercetare.

O altă latură a activităţii desfăşurate de profesorul Marin Truşculescu a constituit-o participarea cu comunicări ştiinţifice la conferinţe şi simpozioane naţionale şi la cele internaţionale din Germania, Belgia, Franţa, Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, precum şi organizarea la Timişoara a unor manifestări cu participare naţională şi internaţională, care au constituit elemente de progres în ştiinţa materialelor. De remarcat că profesorul Marin Truşculescu a fost initiatorul şi organizatorul primului Simpozion intitulat “Studiul metalelor şi tratamente termice”, care a avut loc în anul 1981.

De asemenea, menţionăm organizarea şi funcţionarea în cadrul Academiei Române – Filiala Timişoara, a unei subcomisii de materiale noi condusă de profesorul Marin Trusculescu, care, prin programele de cercetare şi manifestările ştiinţifice organizate în cadrul Zilelor Academice Timişene – Simpozioanele Materiale avansate, şi-a adus reale contribuţii la dezvoltarea ştiinţei materialelor la Timişoara şi la promovarea şi stabilirea de relaţii interne şi internaţionale între personalităţi din domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor (Germania, Franţa, Elveţia, Italia, Grecia, Iugoslavia, Bulgaria).

Competenţa profesională excepţională a profesorului Marin Truşculescu a fost solicitată şi valorificată în numeroase comisii guvernamentale de specialitate atât prin recepţia unor obiective industriale, cât mai ales prin expertizarea unor cazuri de avarii. Activitatea didactică şi ştiinţifică a profesorului Marin Truşculescu a fost apreciată prin acordarea a numeroase premii, distincţii, titluri şi diplome de către instituţii din ţară şi de peste hotare (Medalia Muncii, clasa a III-a, 1970; Premiul Ministerului Învăţământului pentru metale amorfe, 1988; Premiul AGIR pentru cercetare stiintifică , 1997). Marin Truşculescu a fost membru a numeroase Asociaţii ştiinţifice din ţară şi de peste hotare, dintre care amintim Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Asociaţia Română de Tratamente Termice, Asociatia Oamenilor de Ştiinţă, Asociaţia de Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest, ASM International etc.

În calitatea de membru titular al Academiei de Ştiinte Tehnice din România a condus Filiala din Timişoara, promovând stimularea activităţii de pregătire în domeniul  doctoratelor şi al manifestărilor ştiinţifice deosebite. Colegiul Naţional “Traian” din Drobeta Turnu Severin a luat act de activitatea ştiinţifică desfăşurată de fostul său elev, Truşculescu Marin, care a devenit Profesor emerit universitar doctor inginer la Universitatea Politehnica din Timişoara, preşedinte al Filialei Timişoara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, şi l-a înscris în lista cu cei mai valoroşi foşti elevi ai săi. Profesorul Marin Truşculescu a decedat în ziua de 10 februarie 2014, la Timişoara.

Viorel Sahagia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *